Nieuwsbrief


Uitbreiding steunpakket per 21 januari 2021

TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.
De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro.
Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel.
Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen.
De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.
Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

NOW en TOZO

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd.
De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is.
Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021.
Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen.
Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Lees meer


Update corona maatregelen (3e steunpakket)

Op 12 januari heeft het kabinet in de persconferentie aangegeven dat de lockdown met 3 weken verlengd zal worden tot en met 9 februari aanstaande.
Dit betekent dat voor veel ondernemers de nadelige gevolgen van de crisis nog zullen aanblijven.

In de persconferentie is gecommuniceerd dat het kabinet op dit moment bezig is met een aanvullend steun- en herstelpakket.
Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.


Op dit moment loopt het huidige 3e steunpakket en hierover wil ik jullie graag wederom informeren.
Dit steunpakket loopt tot eind juni 2021.

1)      NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd van 1 oktober 2020 tot en met eind juni 2021 onder de naam NOW 3.

De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. De referentiemaand voor alle 3 de tijdvakken vanaf 1 oktober tot en met 1 juli 2021 is juni 2020.

 

Bedrijven die ondanks de steun toch genoodzaakt zijn om werknemers te ontslaan hebben de inspanningsplicht om hun werknemers te begeleiden naar nieuw werk.
Doen ze dit niet dan krijgen zij een korting van 5% op hun NOW-uitkering. De korting op de subsidie bij het ontslaan van werknemers om bedrijfseconomische redenen is geschrapt!


Het 1e tijdvak (3.1) van de NOW 3 is inmiddels verstreken.
Het 2e tijdvak (3.2) kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf half februari 2021 worden aangevraagd (naar verwachting tussen 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021).

Het omzetverlies moet minimaal 20% zijn, waarbij de ondernemer mag kiezen wanneer deze periode start (1 januari, 1 februari of 1 maart).

In het 3e tijdvak (april, mei en juni) wordt het maximaal te vergoeden loon per werknemer verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
Daarnaast kan er aanspraak gemaakt worden op de NOW subsidie als er minimaal 30% omzetverlies is (dit was altijd minimaal 20%). Het beoogde aanvraagtijdvak is 17 mei tot en met 13 juni 2021.

 

2)      TOZO 3

De TOZO (tegemoetkoming voor levensonderhoud, zelfstandig ondernemers) loopt door tot eind maart 2021.
Vanaf 1 april 2021 geldt TOZO 4. Informatie hieromtrent wordt begin 2021 bekend gemaakt.

De TOZO kan gebruikt worden voor het aanvragen van bedrijfskredieten tot maximaal € 10.157 (voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk) en voor aan aanvulling op het inkomen.
De woongemeente neemt de aanvraag in behandeling. De partnertoets blijft bij TOZO 3 net als bij TOZO 2 ook gelden. De vermogenstoets is vooralsnog uitgesteld tot 1 april 2021 (TOZO 4).

 

De maximale looptijd van een lening was 3 jaar, maar is verlengd met 6 maanden.
Tot 1 juli 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Ontvangers van de TOZO 3 kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten.

3)      TVL

De tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021 gedaan worden bij de Rijksoverheid (RVO).
De tegemoetkoming van minimaal € 750 en maximaal € 90.000 is voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet verloren door de coronacrisis. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage vastgesteld op 50% (dit kan oplopen naar 70% bij een omzetverlies van 100%).

 

Let op: verplicht gesloten horecaondernemingen en non food detailhandelondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL.

Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

 

De TVL Q1 2021 kan naar alle waarschijnlijkheid aangevraagd worden vanaf half februari 2021.

Let op: de TVL Q4 2020 wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u als ondernemer opgeteld meer subsidie!

4)      Aanvullende opslagen c.q. subsidies bovenop de TVL

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA): verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie.

De subsidie is minstens 2,8% van het omzetverlies. Dit percentage neemt toe als het omzetverlies groter wordt. De subsidie geldt voor (restaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, kantines, cafés, discotheken, nachtclubs).

 

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD): deze subsidie komt ook bovenop de TVL subsidie. Heeft de ondernemer geen recht op de TVL, dan kan hij of zij ook geen aanspraak maken op deze opslag.

Deze opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden.

5)      Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet wil ondernemers en toeleveranciers ondersteunen in de evenementenbranche met een module voor Q4 2020 en Q1 2021.

De module voor Q4 2020 gaat naar verwachting in de tweede helft van 2021 open voor een periode van 4 weken. De module voor Q1 2021 zal naar verwachting open gaan in het eerste kwartaal van 2021.

 

Dit zijn de voorwaarden (aan alle voorwaarden moet worden voldaan):

-          Het bedrijf stond ingeschreven op 15 maart 2020

-          De ondernemer verdiende in Q2 en Q3 van 2019 minimaal 50% van zijn omzet aan publieke evenementen in die periode (bewijslast e.d. wordt uitgewerkt)

-          De organiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Denk hierbij aan kermissen, sportevenementen, festivals en beurzen

-          De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie aangevraagd

-          De ondernemer komt in Q4 2020 en/of Q1 2021 niet in aanmerking voor TVL-subsidie. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal en/of 1e kwartaal van 2019, waardoor de drempel van € 3000 vaste lasten niet wordt gehaald.


6)      Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden.

De uitwerking is naar verwachting in februari uitgewerkt. De gemeente zal deze regeling verder uitvoeren.


7)      Financieringsregelingen


-          KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregelingen (de staat voor een aanzienlijk deel voor de lening garant en daardoor makkelijker een financiering te regelen bij de bank): aanvragen kan tot 30 juni 2021

-          BMKB-C: met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen

-          GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel) grote leningen: bedoeld voor MKB’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen

-          Corona-overbruggingslening: de COL-regeling is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.


8)      Belastingdienst

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel van betaling belastingen is mogelijk tot 1 april 2021. Heeft de ondernemer in 2020 al verlenging gekregen, dan geldt dat nu automatisch tot 1 april 2021.

Heeft de ondernemer uitstel van betaling van belasting gekregen, dan start op 1 juli 2021 de aflossing van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 ontvangt de ondernemer een brief met een voorstel voor een betalingsregeling.

 

9)      De BIK (tijdelijke korting op investeringen)

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022 voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is dus alleen interessant voor bedrijven met personeel. Via de BIK kan tot en met 31 december 2021 van een investering 3% van het investeringsbedrag tot € 5 miljoen worden verrekend met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 2,44% te verrekenen. Voor 2022 staan de percentages nog niet vast. De BIK kan per jaar 4 keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500. Aanvraag kan gedaan worden bij de RVO. Na ontvangst zal een BIK-verklaring worden ontvangen, welke kan worden verrekend met de loonheffing. De 1e aanvraag kan gedaan worden vanaf september 2021.

 

Wij van Eskes & Nagtegaal willen u graag ondersteunen bij de diverse maatregelen c.q. mogelijkheden.

Voor verdere details over de uitwerking staat u vaste contactpersoon graag voor u klaar!

Lees meer


Tegemoetkoming Vaste Lasten 4e kwartaal 2020 - aan te vragen vanaf woensdag 25 november 12:00 uur!

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Het kabinet heeft voor alle MKB-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verbreed. Alle ondernemers kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van € 90.000.
De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2500. Een aanvraag is mogelijk via www.rvo.nl/TVL.

Voorwaarden TVL Q4 2020

De TVL Q4 2020 staat open voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers die indirect door de coronabeperkingen worden getroffen zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Het betreft een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van oktober t/m december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis t.o.v. dezelfde periode in 2019. Het aandeel vaste lasten is minimaal € 3.000. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming is verhoogd naar € 90.000.

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de huidige gedwongen sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet verstrekt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,8 procent van de omzetderving. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de TVL Q4 2020 aanvraag, ondernemers hoeven dus niks extra’s te doen.

Voor alle algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden zie de link naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden

De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.

Lees meer


De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven!

De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven!

Het 3e steunpakket gaat in op 1 oktober 2020 en loopt tot 30 juni 2021.

In totaal dus 9 maanden welke ook zijn verdeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast.

 1. NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? 

De regering verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

U kunt voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming aanvragen bij UWV voor de loonkosten van uw personeel.

De nieuwe voorwaarden voor de NOW zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021 moet u minstens 30% omzetverlies hebben. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is dit percentage 20%.
 • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per 3 maanden verlaagd: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% (januari t/m maart 2021) en maximaal 60% (april t/m juni 2021) in de maanden daarna.
 • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt (de subsidiekorting is dus geschrapt).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het 3e tijdvak (april t/m juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon.


De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020.

 1. Bijstand voor ondernemers (TOZO 3) krijgt vermogenstoets

 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot eind juni 2021. Tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal € 10.157, voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk)

De vervolgregeling heet TOZO 3 en heeft een aantal andere voorwaarden.

Vermogenstoets

Het belangrijkste verschil met de TOZO 2 is dat uw vermogen wel meetelt in de beoordeling van uw aanvraag.
Deze vermogenstoets komt boven op de partnerinkomenstoets van de TOZO 2. De vermogenstoets houdt in dat als u meer dan € 46.520 aan geldmiddelen heeft, u geen TOZO 3 krijgt.
Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de TOZO gaat de gemeente waar u woont u helpen bij het vinden van nieuw of ander werk.

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u kijken welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching. 

U kunt de TOZO 3 aanvragen vanaf 1 oktober bij de gemeente waar u woont.

Eind juni 2021 eindigt de TOZO. Vanaf 1 juli 2021 wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld.

 1. Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL) voor mkb’ers blijft

Bent u mkb’er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis?

Dan kunt u ook na september Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021, met nieuwe voorwaarden:

 • U heeft meer dan 30% omzetverlies, na 1 januari 2021 wordt deze grens voor omzetverlies in stappen verhoogd.
 • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019 (dat geldt voor alle aanvraagperiodes).
 • U heeft minimaal € 4.000 vaste lasten per 3 maanden (dat was 4 maanden).
 • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000.

U kunt nog tot en met 30 oktober 2020 TVL aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020.

Vanaf 1 oktober kunt u voor de eerstvolgende 3 maanden TVL aanvragen.

 1. Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan tot 1 oktober

U kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen bij de Belastingdienst.

U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling en moet dan uiterlijk vanaf januari 2021 beginnen met betalen. U heeft daarvoor vervolgens 2 jaar de tijd.


Lees meer


Tweede noodpakket per 1 juni 2020 -> UPDATE 28 MEI 2020

Op 28 mei 2020 heeft de overheid een update gegeven op het economisch noodpakket 2.0, welke op 20 mei jl. is afgegeven.

Dit noodpakket wordt met een maand verlengd. Eerst ging men uit van de datum 1 september 2020, maar dit is dus verlengd naar 1 oktober 2020. Dat betekent dat de loon tegemoetkomingsregeling (NOW), de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen.

 ->  NOW / ONTSLAG

 De tegemoetkoming kan niet zoals eerder aangekondigd, worden aangevraagd voor de periode juni t/m augustus, maar wordt dus verlengd met de maand september.

Voor in totaal 4 maanden kan dus de tegemoetkoming worden aangevraagd.

 Bij grote ontslagaanvragen is afgesproken dat vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loon tegemoetkomingsregeling (NOW) ontvangen.

Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. Dit alles om misbruik van de NOW te voorkomen!

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen.

 -> TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)

De tegemoetkoming gaat maximaal van € 20.000 naar maximaal € 50.000 voor de genoemde 4 maanden (juni t/m september 2020) om vaste lasten exclusief loonkosten op te kunnen blijven brengen.

Dit is om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis.

Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is vanaf half juni aan te vragen.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni en loopt af op 30 september. De TOGS (vaste vergoeding van € 4.000 is nog aan te vragen tot 26 juni).

De regeling (TVL) zal de aankomende weken verder uitgewerkt worden.


Lees meer


Tweede noodpakket per 1 juni 2020

Op 20 mei 2020 heeft de overheid het tweede noodpakket aangekondigd waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Dit pakket gaat gelden voor de aankomende 3 maanden (juni, juli en augustus). 

 1. Verlenging Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Dit blijft dus ongewijzigd t.o.v. de 1e periode.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode. Indien er al een 1e aanvraag is gedaan sluit de 2e aanvraag aan op de 1e aanvraag. Dus stel dat de 1e aanvraag v.w.b. de omzetdaling pas eindigt op 30 juni (start 1 april i.p.v. 1 maart), dan zal de 2e aanvraag starten c.q. berekent worden vanaf 1 juli.

Er zijn een aantal verschillen die hierna kort besproken worden.

De overheid streeft naar een openstelling van deze tweede periode (en dus ook aanvraag) per 6 juli 2020.

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • Voor seizoen patronen (bedrijven die in maart tot en met mei veel hogere loonkosten hebben dan 3x januari, zal er een verrekening plaats gaan vinden c.q. correctie voor de 1e aanvraag) Een tegemoetkoming op de 1e aanvraag dus!
  • Subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van maart en vergeleken met de loonsom van juni, juli en augustus. De maanden worden zo zuiver mogelijk toegepast en vergeleken. Zo worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand en uitbetaling vakantiebijslag uit de loonsommen gehaald.
 • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • Het kabinet stelt € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Ter ondersteuning voor mensen die toch door de crisis hun baan hebben verloren, de mogelijkheid bieden zich te heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing kunnen volgen.
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Wat gaat er veranderen ten aanzien van bedrijfseconomisch ontslag?

De verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. 

 1. Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

 1. Verlening Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

 1. Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

 1. Verlenging kredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Lees meer


UPDATE: 6 nieuwe belastingmaatregelen i.v.m. coronacrisis d.d. 24 april 2020

Het kabinet heeft op vrijdag 24 april 2020 zes nieuwe belastingmaatregelen afgegeven.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Als deze ingaan, zullen wij dit ook aan u communiceren.

1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen.

2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoen afhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

3. Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

 Wij informeren u graag verder en begeleiden u graag bij de praktische uitwerking van bovenstaande maatregelen.


Lees meer


Corona | Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Bij het aanvragen van uitstel van betaling wegens de coronacrisis bij de Belastingdienst is een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig. Dat heeft het ministerie van Financiën besloten.

De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan bij een verzoek om uitstel van betaling in verband met corona voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Daarbij wordt ook een voorbeeld genoemd: een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.


Lees meer


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.