Nieuwsbrief


De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven!

De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven!

Het 3e steunpakket gaat in op 1 oktober 2020 en loopt tot 30 juni 2021.

In totaal dus 9 maanden welke ook zijn verdeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast.

 1. NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? 

De regering verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

U kunt voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming aanvragen bij UWV voor de loonkosten van uw personeel.

De nieuwe voorwaarden voor de NOW zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021 moet u minstens 30% omzetverlies hebben. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is dit percentage 20%.
 • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per 3 maanden verlaagd: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% (januari t/m maart 2021) en maximaal 60% (april t/m juni 2021) in de maanden daarna.
 • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt (de subsidiekorting is dus geschrapt).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het 3e tijdvak (april t/m juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon.


De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020.

 1. Bijstand voor ondernemers (TOZO 3) krijgt vermogenstoets

 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot eind juni 2021. Tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal € 10.157, voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk)

De vervolgregeling heet TOZO 3 en heeft een aantal andere voorwaarden.

Vermogenstoets

Het belangrijkste verschil met de TOZO 2 is dat uw vermogen wel meetelt in de beoordeling van uw aanvraag.
Deze vermogenstoets komt boven op de partnerinkomenstoets van de TOZO 2. De vermogenstoets houdt in dat als u meer dan € 46.520 aan geldmiddelen heeft, u geen TOZO 3 krijgt.
Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de TOZO gaat de gemeente waar u woont u helpen bij het vinden van nieuw of ander werk.

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u kijken welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching. 

U kunt de TOZO 3 aanvragen vanaf 1 oktober bij de gemeente waar u woont.

Eind juni 2021 eindigt de TOZO. Vanaf 1 juli 2021 wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld.

 1. Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL) voor mkb’ers blijft

Bent u mkb’er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis?

Dan kunt u ook na september Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021, met nieuwe voorwaarden:

 • U heeft meer dan 30% omzetverlies, na 1 januari 2021 wordt deze grens voor omzetverlies in stappen verhoogd.
 • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019 (dat geldt voor alle aanvraagperiodes).
 • U heeft minimaal € 4.000 vaste lasten per 3 maanden (dat was 4 maanden).
 • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000.

U kunt nog tot en met 30 oktober 2020 TVL aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020.

Vanaf 1 oktober kunt u voor de eerstvolgende 3 maanden TVL aanvragen.

 1. Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan tot 1 oktober

U kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen bij de Belastingdienst.

U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling en moet dan uiterlijk vanaf januari 2021 beginnen met betalen. U heeft daarvoor vervolgens 2 jaar de tijd.


Lees meer


Tweede noodpakket per 1 juni 2020 -> UPDATE 28 MEI 2020

Op 28 mei 2020 heeft de overheid een update gegeven op het economisch noodpakket 2.0, welke op 20 mei jl. is afgegeven.

Dit noodpakket wordt met een maand verlengd. Eerst ging men uit van de datum 1 september 2020, maar dit is dus verlengd naar 1 oktober 2020. Dat betekent dat de loon tegemoetkomingsregeling (NOW), de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen.

 ->  NOW / ONTSLAG

 De tegemoetkoming kan niet zoals eerder aangekondigd, worden aangevraagd voor de periode juni t/m augustus, maar wordt dus verlengd met de maand september.

Voor in totaal 4 maanden kan dus de tegemoetkoming worden aangevraagd.

 Bij grote ontslagaanvragen is afgesproken dat vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loon tegemoetkomingsregeling (NOW) ontvangen.

Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. Dit alles om misbruik van de NOW te voorkomen!

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen.

 -> TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)

De tegemoetkoming gaat maximaal van € 20.000 naar maximaal € 50.000 voor de genoemde 4 maanden (juni t/m september 2020) om vaste lasten exclusief loonkosten op te kunnen blijven brengen.

Dit is om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis.

Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is vanaf half juni aan te vragen.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni en loopt af op 30 september. De TOGS (vaste vergoeding van € 4.000 is nog aan te vragen tot 26 juni).

De regeling (TVL) zal de aankomende weken verder uitgewerkt worden.


Lees meer


Tweede noodpakket per 1 juni 2020

Op 20 mei 2020 heeft de overheid het tweede noodpakket aangekondigd waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Dit pakket gaat gelden voor de aankomende 3 maanden (juni, juli en augustus). 

 1. Verlenging Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Dit blijft dus ongewijzigd t.o.v. de 1e periode.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode. Indien er al een 1e aanvraag is gedaan sluit de 2e aanvraag aan op de 1e aanvraag. Dus stel dat de 1e aanvraag v.w.b. de omzetdaling pas eindigt op 30 juni (start 1 april i.p.v. 1 maart), dan zal de 2e aanvraag starten c.q. berekent worden vanaf 1 juli.

Er zijn een aantal verschillen die hierna kort besproken worden.

De overheid streeft naar een openstelling van deze tweede periode (en dus ook aanvraag) per 6 juli 2020.

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • Voor seizoen patronen (bedrijven die in maart tot en met mei veel hogere loonkosten hebben dan 3x januari, zal er een verrekening plaats gaan vinden c.q. correctie voor de 1e aanvraag) Een tegemoetkoming op de 1e aanvraag dus!
  • Subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van maart en vergeleken met de loonsom van juni, juli en augustus. De maanden worden zo zuiver mogelijk toegepast en vergeleken. Zo worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand en uitbetaling vakantiebijslag uit de loonsommen gehaald.
 • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • Het kabinet stelt € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Ter ondersteuning voor mensen die toch door de crisis hun baan hebben verloren, de mogelijkheid bieden zich te heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing kunnen volgen.
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Wat gaat er veranderen ten aanzien van bedrijfseconomisch ontslag?

De verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. 

 1. Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

 1. Verlening Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

 1. Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

 1. Verlenging kredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Lees meer


UPDATE: 6 nieuwe belastingmaatregelen i.v.m. coronacrisis d.d. 24 april 2020

Het kabinet heeft op vrijdag 24 april 2020 zes nieuwe belastingmaatregelen afgegeven.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Als deze ingaan, zullen wij dit ook aan u communiceren.

1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen.

2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoen afhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

3. Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

 Wij informeren u graag verder en begeleiden u graag bij de praktische uitwerking van bovenstaande maatregelen.


Lees meer


Corona | Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Bij het aanvragen van uitstel van betaling wegens de coronacrisis bij de Belastingdienst is een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig. Dat heeft het ministerie van Financiën besloten.

De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan bij een verzoek om uitstel van betaling in verband met corona voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Daarbij wordt ook een voorbeeld genoemd: een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.


Lees meer


Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) open vanaf 6 april

Beste relatie,

Vandaag is door minister Koolmees een persconferentie gegeven, waarbij de regels van de NOW zijn aangekondigd.

Het loket wordt open gesteld vanaf 6 april a.s.

Wij als Eskes & Nagtegaal kunnen en gaan u hier zeker bij ondersteunen!

Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende beschreven:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

 Algemeen

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Omzet

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.  

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen.

In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Sommige bedrijven zullen daarom minder goed of niet bereikt worden. Ook zullen sommige seizoensbedrijven een berekening op basis van een gemiddelde jaaromzet nadelig vinden.

Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Daarnaast is het, gezien de snelheid waarmee deze regeling is ontwikkeld, onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden.

Lees meer


Maatregelen Coronavirus van kracht vanaf 17 maart 2020

Beste relatie,

Via deze weg willen wij u graag informeren over de maatregelen welke de overheid heeft getroffen vanwege het Coronavirus.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 nieuwe maatregelen afgegeven om bedrijven en de banen waar zij kunnen te ondersteunen en te beschermen tijdens deze crisis.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 maart 2020 en gaan gelden voor minstens 3 maanden! In het nieuws is ook gesproken over het kunnen verlengen van deze periode met nog 3 maanden of eventueel langer.

De regeling van de werktijdverkorting is vanaf 17 maart 2020 niet meer mogelijk. Deze regeling is vervangen voor een nieuwe regeling (tegemoetkoming loonkosten).

Reeds ingediende aanvragen voor de werktijdverkorting worden overgezet naar deze nieuwe regeling.

Zie hiervoor ook de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Op onze website zullen wij de informatie rondom de maatregelen up to date houden!

Echter, elke situatie is uniek, dus neem gerust contact met ons op om samen uw situatie door te nemen en te bekijken welke maatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

 

MAATREGELEN PER 17 MAART 2020

 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) -> bedrijven kunnen hun personeel blijven doorbetalen

 • Voor ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20%
 • Bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk  van het omzetverlies)
 • Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming
 • Voorwaarde: er mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode
 • Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting (wtv)
 • Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling van 1 maart 2020.
 • Het is nu (18 maart) nog niet mogelijk om aan te vragen, dit zal een dezer dagen/weken bekend worden wanneer het wel mogelijk is


2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

 • De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud
 • Deze aanvulling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Er zal geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd worden.
 • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.


3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 • Aan te vragen voor IB / VPB / LB en BTW.
 • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.
 • Het is niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen bij het verzoek (brief met het verzoek tot uitstel is dus voldoende).
 • De invorderingsrente (die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0% (voor alle belastingschulden), zo ook het tarief van de belastingrente, deze gaat ook tijdelijk naar 0%.
 • Link naar website belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus


4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

 • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
 • Het kabinet wil zowel het MKB als grote ondernemingen helpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.
 • Borgstelling MKB (BMKB) is ook nog altijd een mogelijk: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
 • Zowel voor de GO als voor de BMKB kunnen ondernemers zich melden bij de financier (de bank), de bank meldt zich vervolgens bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland


5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)


6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Het kabinet staat dan garant voor deze kredieten. Kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.


7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

 • Het kabinet gaat onderzoeken c.q. overleggen of het mogelijk is om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.


8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

 • Er komt een compensatieregeling voor een aantal sectoren in het bijzonder. Eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en zal spoedig worden voorgelegd aan de Europese Commissie.Heel veel sterkte in deze bijzondere en hectische tijden!
Samen komen wij hier doorheen en weet dat heel het team van Eskes & Nagtegaal er voor u is!


Lees meer


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.