Nieuwsbrief


Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) open vanaf 6 april

Beste relatie,

Vandaag is door minister Koolmees een persconferentie gegeven, waarbij de regels van de NOW zijn aangekondigd.

Het loket wordt open gesteld vanaf 6 april a.s.

Wij als Eskes & Nagtegaal kunnen en gaan u hier zeker bij ondersteunen!

Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende beschreven:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

 Algemeen

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Omzet

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.  

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen.

In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Sommige bedrijven zullen daarom minder goed of niet bereikt worden. Ook zullen sommige seizoensbedrijven een berekening op basis van een gemiddelde jaaromzet nadelig vinden.

Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Daarnaast is het, gezien de snelheid waarmee deze regeling is ontwikkeld, onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden.

Lees meer


Maatregelen Coronavirus van kracht vanaf 17 maart 2020

Beste relatie,

Via deze weg willen wij u graag informeren over de maatregelen welke de overheid heeft getroffen vanwege het Coronavirus.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 nieuwe maatregelen afgegeven om bedrijven en de banen waar zij kunnen te ondersteunen en te beschermen tijdens deze crisis.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 maart 2020 en gaan gelden voor minstens 3 maanden! In het nieuws is ook gesproken over het kunnen verlengen van deze periode met nog 3 maanden of eventueel langer.

De regeling van de werktijdverkorting is vanaf 17 maart 2020 niet meer mogelijk. Deze regeling is vervangen voor een nieuwe regeling (tegemoetkoming loonkosten).

Reeds ingediende aanvragen voor de werktijdverkorting worden overgezet naar deze nieuwe regeling.

Zie hiervoor ook de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Op onze website zullen wij de informatie rondom de maatregelen up to date houden!

Echter, elke situatie is uniek, dus neem gerust contact met ons op om samen uw situatie door te nemen en te bekijken welke maatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

 

MAATREGELEN PER 17 MAART 2020

 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) -> bedrijven kunnen hun personeel blijven doorbetalen

 • Voor ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20%
 • Bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk  van het omzetverlies)
 • Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming
 • Voorwaarde: er mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode
 • Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting (wtv)
 • Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling van 1 maart 2020.
 • Het is nu (18 maart) nog niet mogelijk om aan te vragen, dit zal een dezer dagen/weken bekend worden wanneer het wel mogelijk is


2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

 • De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud
 • Deze aanvulling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Er zal geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd worden.
 • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.


3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 • Aan te vragen voor IB / VPB / LB en BTW.
 • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.
 • Het is niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen bij het verzoek (brief met het verzoek tot uitstel is dus voldoende).
 • De invorderingsrente (die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0% (voor alle belastingschulden), zo ook het tarief van de belastingrente, deze gaat ook tijdelijk naar 0%.
 • Link naar website belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus


4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

 • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
 • Het kabinet wil zowel het MKB als grote ondernemingen helpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.
 • Borgstelling MKB (BMKB) is ook nog altijd een mogelijk: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
 • Zowel voor de GO als voor de BMKB kunnen ondernemers zich melden bij de financier (de bank), de bank meldt zich vervolgens bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland


5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)


6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Het kabinet staat dan garant voor deze kredieten. Kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.


7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

 • Het kabinet gaat onderzoeken c.q. overleggen of het mogelijk is om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.


8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

 • Er komt een compensatieregeling voor een aantal sectoren in het bijzonder. Eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en zal spoedig worden voorgelegd aan de Europese Commissie.Heel veel sterkte in deze bijzondere en hectische tijden!
Samen komen wij hier doorheen en weet dat heel het team van Eskes & Nagtegaal er voor u is!


Lees meer


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.