Privacy Statement Eskes & Nagtegaal

15 mei 2018 

Eskes & Nagtegaal (E&N) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. E&N houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·       Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

·       Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;

·       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

·       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

·       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy statement vragen hierover heeft kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Eskes & Nagtegaal

Singel 445

3311 HH Dordrecht 

T: +31 (0)78 – 613 84 88

E: dg@eskesnagtegaal.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door E&N verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

·       Het verzorgen van uw (financiële) rapporten en adviezen;

·       Het verzorgen van (fiscale) aangiften;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Telefoonnummer;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • Bankgegevens
  • Financiële gegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn

Uw gegevens blijven bewaard zo lang als nodig is voor de dienstverlening en/of wettelijk verplichting.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

·       Alle personen die namens E&N van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

·       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·       We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·       Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.